అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన పనిమహిళలను పురుషుల కంటే బలహీనులుగా భావిస్తారా? కథను చదివి అలా ఆలోచించడం ఎందుకు తప్పో తెలుసుకోండి. (Are women considered inferior to men? Read this story to know why it’s wrong to think like this.)