ਸੇਬ ਦੀ ਚਲਾਕੀਸੇਬ ਨੇ ਚਿੰਟੂ ਨਾਲ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਸੇਬ ਦੀ ਚਲਾਕੀ (Read the story to find out what the clever apple did when he was about to be eaten.)